An tslí is fearr chun dul i ngleic leis na dúshláin agus na deiseanna a bhaineann le daonra atá ag dul in aois

Tá cúig ábhar leagtha amach sa Rún ina gceadaítear bunú an Tionóil atá le breithniú ag an Tionól. An dara ceann díobh seo ná an tslí is fearr chun freagra a thabhairt ar na dúshláin agus na deiseanna a bhaineann le daonra atá ag dul in aois.

Sceideal na gCruinnithe

Rinne an Tionól an t-ábhar seo a mheas an 10-11 Meitheamh 2017 agus 8-9 Iúil 2017.

Cliceáil ar an dáta thuas chun féachaint ar ábhar a cuireadh faoi bhráid an Tionóil an deireadh seachtaine sin.  

Tá féilire athbhreithnithe na gcruinnithe uile ar fáil anseo

Aighneachtaí

Thug an Tionól cuireadh do dhaoine den phobal, do ghrúpaí ionadaíochta agus d'eagraíochtaí saoránach aighneacht a dhéanamh ar an ábhar seo.  Osclaíodh an próiseas aighneachtaí go foirmeálta an 3 Aibreán 2017 agus dúnadh é ag  5pm an 19 Bealtaine 2017.

Chun aighneachtaí ar an ábhar seo a léamh cliceáil anseo

 • Achoimre ar Aighneachtaí

Tá an achoimre seo curtha i dtoll a chéile ag an Rúnaíocht chun cuid de na príomhshaincheisteanna a leagan amach chomh maith le réitigh a d'aithin daoine aonair, eagraíochtaí neamhrialtais agus gairmithe ar an dara ábhar atá le plé ag an Tionól Saoránach "an bealach is fearr le dul i ngleic leis na dúshláin agus deiseanna a bhaineann le daonra atá ag dul in aois". Clúdaítear san achoimre seo go leor de na réimsí a tugadh chun solais sa phróiseas aighneachtaí; is fiú, ina dhiaidh sin féin, cuairt a thabhairt ar rannóg Aighneachtaí chuig an Tionól Saoránach chun féachaint ar aighneachtaí ina n-iomlán.

Nuair is féidir tugtar uimhir thagartha chun deis a thabhairt do bhaill aighneachtaí ábhartha a bhreithniú tuilleadh. Cliceáil anseo chun an cháipéis a oscailt (.PDF)

Moltaí

Socraíodh na hathruithe a chuirfí i bhfeidhm trí vóta ballóide agus i ndiaidh dhá dheireadh seachtaine plé a dhírigh ar chúram fadtéarmach agus maireachtáil neamhspleách, ioncam, soláthar pinsin agus deiseanna a chruthú ar scor.

Bhí 16 cheist san iomlán ar an mballóid:

 1. Mhol 100% de chomhaltaí go gcaithfeadh an Rialtas tús áite a thabhairt do na polasaithe agus straitéisí atá ann cheana maidir le daoine breacaosta agus iad a chur i bhfeidhm go práinneach (mar shampla An Straitéis Náisiúnta um Aosú Dearfach).
 2. Vótáil 60% de chomhaltaí gur cheart gur duine den teaghlach/an duine breacaosta a bheadh freagrach as an gcúram atá de dhíth a chur ar fáil do dhaoine breacaosta, ach gur cheart go mbeadh ar a laghad cuid den fhreagracht ar an Stát.
 3. Mhol 87% de chomhaltaí go méadófaí an méid acmhainní poiblí a chuirtear ar fáil maidir le cúram do dhaoine breacaosta.
 4.  Sa cheist seo, iarradh ar chomhaltaí na réimsí ar cheart maoiniú breise maidir le cúram do dhaoine breacaosta a chaitheamh go príomha a chur in ord tosaíochta. Seirbhísí cúraim baile agus tacaíocht an chéad rogha a bhí ag formhór na gcomhaltaí.
 5. Sa cheist seo, iarradh ar chomhaltaí an áit as ar cheart maoiniú foriomlán maidir le cúram do dhaoine breacaosta a theacht dar leo a chur in ord tosaíochta. Íocaíocht éigeantach árachais shóisialta an chéad rogha a bhí ag formhór na gcomhaltaí.
 6. Mhol 99% de chomhaltaí go gcuirfeadh an Rialtas dlús faoin tiomantas reatha chun stádas reachtúil a thabhairt do chúram baile do dhaoine breacaosta.
 7. Vótáil 99% de chomhaltaí go gcuirfí síneadh le rialachán, ar nós an rialachán atá ann faoi láthair maidir le hionaid chónaithe, chun cosaint níos fearr a thabhairt do dhaoine breacaosta atá ag fáil seirbhísí sláinte agus cúraim.
 8. Rinne na comhaltaí moltaí faoi shíneadh a chur leis an rialachán maidir le seirbhísí sláinte agus cúraim do dhaoine breacaosta: Seirbhísí faoisimh, Seirbhísí Cúraim Lae, seirbhísí Cúraim agus tacaíochta a chuireann soláthróirí seirbhíse ar fáil i dteach an duine, seirbhísí cúraim agus tacaíochta a chuirtear ar fáil le tacaíocht ó scéim tithíochta.
 9. Mhol 87% de chomhaltaí gur cheart don Rialtas scéim pinsin shainordaitheach de chineál éigin a thabhairt isteach chun an pinsean Stáit a fhorlíonadh.
 10. Mhol 96% de chomhaltaí go bhfaighfí réidh leis an aimhrialtacht, a tharlaíonn nuair a chaithfidh duine dul ar scor ag aois 65 ach nach bhfuil i dteideal pinsean an Stáit a fháil go mbeidh siad 66 bliain d'aois.
 11. Mhol 86% de chomhaltaí go gcuirfí scor sainordaitheach bunaithe ar aois ar ceal.
 12. Mhol 88% de chomhaltaí an pinsean Stáit a thagarmharcáil trí thagairt do mheán-ioncam.
 13. Mhol 100% de chomhaltaí gur cheart don Rialtas céimeanna a ghlacadh chun scéimeanna pinsin príobháideacha a réasúnú chun go n-áireofar iontu trédhearcacht níos mó maidir le táillí.
 14. Mhol 87% de chomhaltaí go ndéanfadh an Rialtas Scéim na dTeaghlachóirí a shiardhátú go dtí 1973
 15. Mhol 99% de chomhaltaí go ndéanfaí tacaíocht an Stáit do chúramóirí, lena n-áirítear rochtain ar oideachas, athoiliúint agus socruithe pinsin a fheabhsú.

 Thug Cuid C, ceist 16 ar an bpáipéar ballóide deis do chomhaltaí moltaí a dhéanamh ar shaincheisteanna eile a tháinig chun cinn nuair a bhí an t-ábhar á phlé ach nach raibh aon bhaint dhíreach acu leis na hábhair seo: cúram fadtéarmach, pinsin, ioncam agus dul ar scor. Iarradh ar chomhaltaí tábhacht na saincheisteanna seo leanas a chur in ord tosaíochta. Rinne na comhaltaí na moltaí seo a leanas chomh maith:

 • Ba cheart an fhreagracht maidir le daoine breacaosta a shannadh go hoifigiúil ar Aire Stáit do Dhaoine Breacaosta ar leithligh (92%)
 • Pointe teagmhála ar leithligh a bheith ann le go mbeidh daoine breacaosta in ann rochtain a fháil ar eolas faoi sheirbhísí, tacaíochtaí agus teidlíochtaí, le tacaíocht ó fheachtas náisiúnta feasachta  (91%)
 • Céimeanna a ghlacadh lena chinntiú go mbeidh guth níos láidre ag daoine breacaosta agus a gcuid riachtanas cúraim féin á socrú acu (88%)
 • Ceannaireacht rialtais níos láidre a chinntiú maidir le tús áite a thabhairt do riachtanais chúraim sláinte agus shóisialta dhaoine breacaosta (83%)
 • Ba cheart don Stát aistrithe neamh-airgeadais idir na glúine a chur chun cinn agus a eagrú agus tacaíocht a thabhairt dóibh, mar shampla idir daoine óga agus daoine breacaosta (73%)
 • Ba cheart don Stát feidhm phráinneach a chur le forálacha an Achta um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas), 2015 nár cuireadh i bhfeidhm go fóill agus reachtaíocht maidir le daoine fásta a d'fhéadfadh a bheith leochaileach a chosaint a achtú go práinneach (92%)

Tuairiscí

Tá Tuairisc an Tionóil ar fáil anseo.

Cartlann na bhFíseán

Beifear ábalta breathnú ar fhíseán cartlainne anseo