An Chéad Cruinniú den Tionól Saoránach maidir leis an Ochtú Leasú ar an mBunreacht

Tháinig an Tionól Saoránach le chéile Dé Sathairn agus Dé Domhnaigh, an 26 agus an 27 Samhain 2016.

Is é an chéad ábhar atá an Tionól a bhreithniú ná an tOchtú Leasú ar an mBunreacht, mar a leagadh amach sa Rún a cheadaigh bunú an Tionóil. 

An chéad cruinniú den Tionól Saoránach maidir leis an Ochtú Leasú - Clár Oibre

Imeachtaí an tSathairn 

Tá an óráid oscailte a thug an Cathaoirleach don Tionól ar fáil anseo.

Rinne na cainteoirí seo a leanas ábhar a chur i láthair an Tionóil ag an gcéad chruinniú dá chuid ar an Ochtú Leasú:

Ollamh Comhlach le dlí é Eoin Carolan agus is é an stiúrthóir é ar an nGrúpa Léinn Bunreachta sa Choláiste Ollscoile Baile Átha Cliath.

Chomh maith leis an bpáipéar a chuir an Dr. Carolan i láthair “Airteagal 40.3.3° agus an dlí maidir le ginmhilleadh: Stair", bhí taispeántas sleamhnán ar fáil. Is féidir féachaint siar anseo ar chur i láthair an Dochtúra Carolan don Tionól. 

D'ullmhaigh an Grúpa Comhairleach Saineolaithe na páipéir seo a leanas chun cur le páipéar an Dr Carolan ar an dlí:

   1. Article 40 of the Constitution (tógtha as Bunreacht na hÉireann, Eagrán Dheireadh Fómhair 2015)
   2. Outline Chronology of the Evolution of the Law since the Eighth Amendment
   3. Current law on Article 40.3.3°
An Cleachtas Reatha in Éirinn - Seisiún 1

Tá an tOllamh John R. Higgins ina Ollamh le hObstatraic agus Gínéiceolaíocht i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh. Is Obstatraí agus Gínéiceolaí in Ospidéal Máithreachais Chorcaí é. Is é Ceannasaí reatha an Choláiste Leighis agus Sláinte é i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh. In Éirinn a fuair sé oiliúint i réimse na hobstatraice - san Astráil a fuair sé sainoiliúint. Ceann de na sainréimsí clinice a ndíríonn John orthu ina chuid taighde ná Míochaine Imbhreithe (Toircheas Ard-Riosca).

Chomh maith leis an bpáipéar a chuir an Ollaimh Higgins i láthair páipéar ar an Acht um Chosaint na Beatha le linn Toirchis 2013, bhí taispeántas sleamhnán ar fáil. Is féidir féachaint siar anseo ar chur i láthair an Ollaimh Higgins don Tionól. 

Is Síciatraí Comhairleach é an tOllamh Anthony McCarthy san Ospidéal Náisiúnta Máithreachais ar Shráid Holles, Baile Átha Cliath 2 agus is é an Stiúrthóir Clinice é ar Roinn na Síciatrachta, Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann, Páirc an Leamháin, Baile Átha Cliath 4. Roimhe seo, bhí sé ina Shíciatraí Comhairleach agus ina Stiúrthóir Clinice ar Roinn na Síciatraí Daoine Fásta, Ospidéal Guys, Londain, an Ríocht Aontaithe. Bhí sé ina Uachtarán ar Choláiste Síciatraithe na hÉireann freisin. Is Sainmheasúnóir Síciatrach é do MBRRACE, bord Fiosraithe Rúnda maidir le Máithreacha a Bhásaíonn sa Ríocht Aontaithe agus in Éirinn.

Tá cur i láthair an Ollaimh McCarthy maidir lena pháipéar ar an Acht um Chosaint na Beatha le linn Toirchis 2013 le fáil le féachaint siar air anseo

An Cleachtas Reatha in Éirinn - Seisiún 2
  • Janice Donlon (Clár Sláinte Ghnéis agus Toirchis Ghéarchéime Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte) - Doiciméad Eolais

Is Oifigeach Maoinithe í Janice Donlon leis an gClár um Thoirchis Ghéarchéime. Leis an Altranas Ginearálta a thosaigh sí agus bhain sí Dioplóma amach i Staidéar an Altranais sa bhliain 2000. Fuair sí BSc i Staidéar an Altranais in 2002. D'oibrigh sí in an-chuid ospidéal i mBaile Átha Cliath le linn di bheith ina haltra agus chaith sí am ag obair in Albain agus san Astráil freisin. D'éirigh sí as a cuid cúraimí mar altra clinice chun dul ag plé le riarachán cúram sláinte in 2006 agus chuaigh ag obair mar Oifigeach Maoinithe leis an gClár Sláinte Ghnéis agus an Clár um Thoirchis Ghéarchéime in 2013. Is é an cúram atá uirthi faoi láthair ná comhaontuithe maoinithe a dhéantar le heagraíochtaí neamhreachtúla laistigh den chlár a bhainistiú. Thacaigh sí le gairid le Creat Cáilíochta Féinmheasúnachta a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm i ndáil le gach Seirbhís Chomhairleachta a bhaineann le Toirchis Ghéarchéime agus a fhaigheann maoiniú stáit. Tá Janice sa dara bliain den MA i mBainistíocht Cúram Sláinte.

Chomh maith leis an Doiciméad Eolais a chuir an Janice Donlon i láthair, bhí taispeántas sleamhnán ar fáil. Is féidir féachaint siar anseo ar chur i láthair Janice Donlon don Tionól. 

Is Dochtúir Teaghlaigh / Dochtúir Ginearálta an Dr Brendan O’Shea MD FRCGP MICGP. Faoi láthair, is é an Stiúrthóir ar an ICGP(Ionad Acmhainní d'Iarchéimithe) é, agus is Dochtúir Teaghlaigh é i gCo Chill Dara chomh maith le bheith ina Stiúrthóir Leighis ag K Doc. Lena chois sin, tá sé sin ina Ollamh Cúnta Adiúvach sa Roinn Sláinte Poiblí agus Cúraim Phríomhúil i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, áit a dtugann sé léachtaí ar Bhainistiú Galair Ainsealaigh, Rómheáchan Le Linn na hÓige, agus Réiteach don Bhás.

Tá cur i láthair an Dr O'Shea maidir lena pháipéar ar "Experiences of Irish GPs supporting women with Crisis Pregnancy in Ireland, in the context of the 8th Amendment of the Irish Constitution" le fáil le féachaint siar air anseo.

Imeachtaí an Domhnaigh

An Eitic - Forléargas

Is é Mark Sheehan Comhalta Eitice an Ionaid Taighde Bithleighis in Oxford (BRC). Is é Stiúrthóir ghrúpa Eitice BRC Oxford é, grúpa atá lonnaithe in Ionad Ethox, i Roinn Nuffield, Roinn Shláinte an Daonra, in Ollscoil Oxford. Is Comhalta Taighde freisin é in Ionad Uehiro, mar a mbítear ag plé le hEitic Phraiticiúil, i nDámh na Fealsúnachta, Ollscoil Oxford.

Is Comhairleoir Náisiúnta maidir le hEitic Taighde é don tSeirbhís Náisiúnta um Eitic Taighde, ball de Shainchoiste Meastóireachta Teicneolaíochta an NICE, comhcheannaire ar GECiP, foghrúpa a dhéanann Anailís Eitice ar Phríomh-Choincheapa faoi mar a bhaineann siad le Tionscadal Genome 100K. Ba bhall go dtí le gairid é den Ghrúpa Oibre de Chomhairle Bitheitic Nuffield maidir le taighde ar pháistí. Chomh maith leis sin, is ball é den Choiste Eitice i gColáiste Ríoga na nDochtúirí Leighis agus de Choiste Tosaíochtaí Thames Valley sa NHS. Is Eagarthóir Comhairleach é ar an Journal of Medical Ethics. Lena chois sin ar fad, is é Déan agus Comhalta Sinsearach Taighde na Fealsúnachta é i Halla San Benet in Ollscoil Oxford.

Chomh maith leis an bpáipéar a chuir an Dr Sheehan i láthair "Thinking about Ethics", bhí taispeántas sleamhnán ar fáil. Is féidir féachaint siar anseo ar chur i láthair an Dr Sheehan don Tionól. 

Breithniú

Éascaíocht

Ghlac na saoránaigh páirt i bplé comhchéime le linn an deiridh seachtaine agus éascaitheoirí ag gach bord chun cabhrú leo. Tá breis eolais faoin bpróiseas éascaithe ar fáil anseo.

Tugadh ábhar do na daoine ag gach bord chun tús a chur leis an gcomhrá.  

Tobsmaointeoireacht na mBall ar an gClár Oibre i gcás na nDeireadh Seachtaine atá fanta a ndéanfaidh an Tionól an tOchtú Leasú ar an mBunreacht a bhreithniú

I ndiaidh seisiún tobsmaointeoireachta ar an gclár oibre ar na deireadh seachtaine atá fanta, ullmhaíodh cáipéis aiseolais agus tá sí ar fáil le léamh anseo

Baill

Tá liosta de na Comhaltaí a bhí i láthair ag an gcéad chruinniú ar an Ochtú Leasú ar an mBunreacht le fáil anseo