An Chéad Cruinniú maidir leis on conas is fearr is féidir linn tabhairt faoi na dúshláin agus na deiseanna a bhaineann le daonra atá ag dul in aois

Tháinig an Tionól le chéile an 10-11 Meitheamh chun an dara ábhar a shann Tithe an Oireachtais air a phlé - an bealach is fearr le dul i ngleic leis na dúshláin agus deiseanna a bhaineann le daonra atá ag dul in aois.

An chéad cruinniú den Tionól Saoránach maidir leis an bealach is fearr le dul i ngleic leis na dúshláin agus deiseanna a bhaineann le daonra atá ag dul in aois - Clár Oibre

Imeachtaí an tSathairn 

Is féidir an t-aitheasc a thug an Cathaoirleach don Tionól maidir Dé Sathairn a léamh anseo.

Seisiún 1- Treochtaí Déimeagrafacha agus Fortheilgin

Is staitisteoir gairmiúil í Deirdre Cullen atá ag obair don Phríomh-Oifig Staidrimh le breis is tríocha bliain. Tá baint aici leis an daonáireamh le breis is 18 bliain agus faoi láthair is staitisteoir sinsearach í atá freagrach as Tionscadal Dhaonáireamh 2016 a sholáthar. Is í freisin a bhí i mbun na sraithe Fortheilgean Daonra is déanaí a foilsíodh in Aibreán 2013. Tá taithí mhór ag Deirdre ar na meáin chumarsáide agus is minic a chloistear í ar an raidió ag plé réimse leathan staidreamh a fhoilsíonn an Phríomh-Oifig Staidrimh.

Chomh maith leis an bpáipéar a chuir an Deirdre Cullen i láthair  "Demographics and Older People", bhí taispeántas sleamhnán ar fáil. Is féidir féachaint siar anseo ar chur i láthair an Uasail Cullen don Tionól. 

An tseachtain i ndiaidh chur i láthair an Tionóil chuir Ms. Cullen ábhar breise ar fáil don Tionól bunaithe ar na ceisteanna a bhí ag Comhaltaí. Cuireadh an t-ábhar breise seo ar fáil i ndiaidh fhoilsiú mhodúl Dhaonáireamh 2016 ar Phróifíl Aoise Mhuintir na hÉireann an 6 Iúil 2017. Cuireadh an t-eolas seo ar fáil do Chomhaltaí an 6 Iúil 2017 agus tá sé le fáil le feiceáil anseo

Seisiún 2- Mar atá sé a bheith ag dul in aois in Éirinn?

Is céimí de chuid Choláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath é an Dr Diarmuid O'Shea agus is Comhairleoir Geiriatraí é in Ospidéal Naomh Uinseann i mBaile Átha Cliath. Ba é Tionólaí na Sraithe Máistir-Ranganna agus Leas-Uachtarán an Oideachais agus na Forbartha Gairmiúil é i gColáiste Ríoga Lianna na hÉireann (RCPI) é ó 2007-2014 agus ceapadh i bpost Chláraitheoir an RCPI é in 2014. Is é Ceannasaí Cliniciúil an Chláir Náisiúnta Cliniciúil do Dhaoine Breacaosta sa HSE é ó bunaíodh na cláir chliniciúla in 2010.

Chomh maith leis an bpáipéar a chuir an Dr O'Shea i láthair What is it like to age in Ireland – and what are the opportunities?”, bhí taispeántas sleamhnán ar fáil. Is féidir féachaint siar anseo ar chur i láthair an Dr O'Shea don Tionól. 

Cúram agus Tacaíocht sa bhFadtéarma: Maireachtáil Neamhspleách a Éascú
Seisiún 1- An Cleachtas Reatha in Éirinn- Roghanna atá ar Fáil

Tá taithí mhór aige ag tabhairt faoi thaighde agus anailís beartais do ghníomhaireachtaí reachtacha agus NGOanna in Éirinn le blianta anuas, ag obair go neamhspleách nó in éineacht le Taighdeoirí O’Mahony-Browne, arb é duine de na bunaitheoirí é. Tá sé faoi láthair ag obair ar chonradh sealadach páirtaimseartha don Bhord um Fhaisnéis do Shaoránaigh. Tá roinnt tuarascálacha measúnaithe agus taighde scríofa aige chomh maith le plé-pháipéir ar réimse leathan saincheisteanna beartais a bhaineann le sláinte, tithíocht agus leas. I gceist leo sin bhí téamaí a bhain le daoine breacaosta agus daoine óga; tithíocht; iompar; sláinte agus cearta fostaíochta; agus téamaí a bhaineann le faisnéis, comhairle agus abhcóideacht neamhspleách. Tá Michael ag obair ar bhonn páirtaimseartha le Sage le 2 ½  bliain agus tá baint aige le forbairt an Fhóraim ar Chúram Fadtéarmach do Dhaoine Breacaosta agus tá Tuarascáil scríofa aige ar an bhFóram. Bhí sé ag obair freisin ar Chaighdeáin Cáilíochta a fhorbairt i ndáil le Obair Thacaíochta agus Abhcóideachta do Dhaoine Breacaosta.

Chomh maith leis an bpáipéar a chuir an Dr Browne i láthair "Responding to the Challenges and Opportunities of an Ageing Population: How long-term care and support is currently provided in Ireland", bhí taispeántas sleamhnán ar fáil. Is féidir féachaint siar anseo ar chur i láthair an Dr Browne don Tionól. 

Seisiún 2- Cleachtas Reatha in Éirinn- Conas teacht ar an gcóras

Tá breis is 20 bliain taithí ag Pat sa tseirbhís sláinte, i mí Iúil 2013 ceapadh ina Stiúrthóir Náisiúnta Cúraim Sóisialta i Stiúrthóireacht na Seirbhíse Sláinte é. Tá buiséad timpeall is €3.4 billiún faoi chúram Pat chomh maith le 26,000 ball foirne. Is é atá freagrach as a chinntiú go ndéantar seirbhísí sábháilte, éifeachtach agus iomchuí a chur ar fáil do dhaoine breacaosta agus do dhaoine faoi mhíchumas agus athchóiriú ar an gcúram sóisialta a chur i bhfeidhm mar chuid den chlár athchóirithe ar an gcóras sláinte níos leithne. Sa phost a bhí aige roimhe sin, bhí Pat ina Stiúrthóir Réigiúnach ar Oibríochtaí i HSE an Deiscirt, roimhe sin arís bhí sé ina Stiúrthóir Náisiúnta Cúnta, Seirbhísí Pobail, ina Phríomhoifigeach i mBord Sláinte an Deiscirt agus ina Stiúrthóir ar Sheirbhísí do Dhaoine faoi Mhíchumas.

Chomh maith leis an bpáipéar a chuir an Pat Healy i láthair "Long Term Support and Care: Maireachtáil Neamhspleách a Éascú", bhí taispeántas sleamhnán ar fáil. Mar chuid dá chur i láthair, thaispeáin an tUasal Healy físeán dar teideal 'Scéal Nóra'. Tá an físeán le feiceáil anseo. Is féidir féachaint siar anseo ar chur i láthair an Uasail Healy don Tionól. 

Seisiún 3- An Cleachtas Reatha in Éirinn- Léargas Pearsanta
        • Clos-Agallaimh

Casadh na taifeadtaí seo a leanas don Tionól:

        • An tUasal Éamon Ó Fearghail

Rinne an tUasal Éamon Ó Fearghail, arb é cúramóir a mháthair Cathleen atá 87 bliain d'aois a bhfuil an galar Alzheimer uirthi an cur i láthair seo os comhair an Tionóil. Is féidir breathnú ar chur i láthair an Uasail Uí Fhearghail anseo

Seisiún 4- Córais Chúraim i dtíortha eile

Tá Anthea Tinker ina hOllamh le Geirinteolaíocht Shóisialta i King's College London ó 1988.   Go dtí seo bhí sí ag obair i dtrí Ollscoil agus i dtrí Roinn Rialtais. Bhí sí ina cathaoirleach ar Choiste Eiticí Taighde an Choláiste ó 2001-2011. Go hidirnáisiúnta, d'oibrigh sí ina Comhairleoir ag WHO, AE agus an OECD.

Bronnadh CBE uirthi in 2000 in Onóracha Breithlae na Banríona i ndáil le Seirbhísí do Thithíocht do Dhaoine Breacaosta, toghadh ina Ball Bunaidh í d'Acadamh Chumainn Léannta do na hEolaíochtaí Sóisialta in 1999, toghadh ina Ánra de chuid Choláiste an Rí Londain í in 1998 agus ina hUachtarán ar Roinn na Geiriatraice agus na Geirinteolaíochta, An Cumann Ríoga um Míochaine 1998-2000.  Bronnadh an teideal Fellow of the British Society of Gerontology uirthi in 2008.  Bhí sí ar dhuine de Mhná na Bliana in 2002. In 2010 bronnadh gradam Alan Walker uirthi ó Chumann Geirinteolaíocht na Breataine don obair mhór agus sheasmhach atá déanta aici i réimse na Geirinteolaíochta Sóisialta.  In 2016 bronnadh Gradam Saoil ó King’s College London uirthi.

Tá aon leabhar déag scríofa aici féin agus ina comhúdar ar leabhar is fiche.  Tá breis is 350 alt scríofa aici.  Tá taighde leathan déanta aici sa réimse beartas sóisialta agus tá sí ina saineolaí ar Gheirinteolaíocht ó 1974.  Taighde ildsciplíneach atá i gceist agus réimse leathan disciplíní i gceist lena n-áirítear míochaine, innealtóireacht, ailtireacht agus eolaíochtaí sóisialta eile.  Áirítear ar a cuid taighde staidéar ar chúram fadtéarmach, tithíocht, teicneolaíocht chuiditheach (lena n-áirítear cúnamh gluaiseachta, soghluaisteacht do dhaoine breacaosta, teicneolaíocht chúnta a thabhairt isteach i dtithe daoine níos sine agus sciath-thithíocht  agus tithe cónaithe cúram a athrú go tithíocht cúraim bhreise), cúram teaghlaigh, oibrithe níos sine, cúram pobail, mná breacaosta, daoine an-sean, seantuismitheoirí, cathracha aois-bhácha, drochíde ar sheanóirí, aonrú sóisialta, titim agus timpistí. Tá suim ar leith aici sna heiticí a bhaineann le taighde agus mar a chuireann daoine breacaosta leis.

Chomh maith leis an bpáipéar a chuir anOllaimh Tinker i láthair "Facilitating Independent Living – Long Term Care and Support", bhí taispeántas sleamhnán ar fáil. Is féidir féachaint siar anseo ar chur i láthair an Ollaimh Tinker don Tionól. 

Imeachtaí an Domhnaigh

Maoiniú ar Chúram Fadtéarmach in Éirinn

Is Ollamh Pearsanta i Scoil an Ghnó agus na hEacnamaíochta, OÉ Gaillimh é Eamon O'Shea agus ba é an chéad Stiúrthóir é ar Ionad na hÉireann um Gheirinteolaíocht Shóisialta (ICSG) in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Bhí sé ina Chathaoirleach ar Shainghrúpa an Fhóraim Náisiúnta Sóisialta agus Eacnamaíoch maidir le Cúram do Dhaoine Scothaosta in 2005/06 agus ar dhuine de na húdair ar an tuarascáil Creating Excellence in Dementia Care in 2012. Tá sé ina bhall reatha de Ghrúpa Feidhmiúcháin Straitéis Náisiúnta na hÉireann maidir le Néaltrú. Tá sé ina bhall de Ghrúpa Comhairleach Saineolaithe an Tionóil

Chomh maith leis an bpáipéar a chuir an Eamon O' Shea i láthair "Maoiniú ar Chúram Fadtéarmach", bhí taispeántas sleamhnán ar fáil. Is féidir féachaint siar anseo ar chur i láthair an Uasail O'Shea don Tionól. 

Tá an méid a dúirt an Cathaoirleach mar fhocal scoir ag deireadh an deiridh seachtaine ar fáil anseo.   

Eolas Breise a Cuireadh ar Fáil do Chomhaltaí

Le linn an chéad deireadh seachtaine, tharraing Comhaltaí anuas roinnt saincheisteanna nár phlé na sainchainteoirí go mion ina measc cumhachtaí sheasmhacha aturnae, treoir maidir le cúram sláinte amach anseo (uacht bheo) agus coimircí cúirte. I ndiaidh an chruinnithe tugadh cóip den iris Relate do Chomhaltaí ó mhí Aibreáin 2016 ina bpléitear inti na nithe seo. Is í iris Relate iris mhíosúil an Bhoird um Fhaisnéis do Shaoránaigh maidir le reachtaíocht agus forbairtí sna seirbhísí sóisialta agus i mbeartas sóisialta. Tá an doiciméad a fuair na comhaltaí le fáil le léamh anseo

Breithniú

Ghlac na saoránaigh páirt i bplé comhchéime le linn an deiridh seachtaine agus éascaitheoirí ag gach bord chun cabhrú leo. Tá breis eolais faoin bpróiseas éascaithe ar fáil anseo.

Tugadh an t-ábhar céanna do gach bord chun tús a chur leis an gcomhrá.  

Tobsmaointeoireacht na mBall ar an gClár Oibre don Chéad Deireadh Seachtaine eile (8-9 Iúil 2018)

Tráthnóna Dé Domhnaigh, ghlac Baill páirt i gcleachtadh tobsmaointeoireachta comhchéime ar na saincheisteanna ba mhian leosan a phlé le linn an dara deireadh seachtaine plé, agus an deireadh seachtaine deiridh plé, ar an ábhar seo.

Chun cuidiú leis an bplé, d'ullmhaigh an Rúnaíocht an páipéar seo. 

I seisiún poiblí a fuarthas aiseolas ó Bhaill atá ar fáil le feiceáil anseo.

Baill

Tá liosta de na Comhaltaí a bhí i láthair ag an gcéad chruinniú ar an an bealach is fearr le dul i ngleic leis na dúshláin agus deiseanna a bhaineann le daonra atá ag dul in aois  le fáil anseo