An Dara Cruinniú den Tionól Saoránach maidir leis an Ochtú Leasú ar an mBunreacht

Bhí an dara cruinniú den Tionól Saoránach ann an 7-8 Eanáir 2017 chun an tOchtú Leasú ar an mBunreacht a bhreithniú.

An dara cruinniú den Tionól Saoránach maidir leis an Ochtú Leasú - Clár Oibre

Imeachtaí an tSathairn 

Tá an t-aitheasc oscailte a thug an Cathaoirleach maidin Dé Sathairn ar fáil anseo.

Seisiún 1 - Éalanga Féatais - Ceisteanna Leighis

Is é an Dr Peter McParland Stiúrthóir na Míochaine Imbhreithe san Ospidéal Náisiúnta Máithreachais, Baile Átha Cliath, agus is é an tOllamh Comhlach Cliniciúil é sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.  Tá sé ina Chnáimhseoir Comhairleach le breis agus fiche bliain.   Chuir sé tús lena chuid oiliúna Cnáimhseachais in Éirinn agus tá sealanna oibre tugtha aige in Bristol, Londain agus Toronto le breis agus seacht mbliana.  Is é an fo-shainréimse atá aige ná Míochaine Imbhreithe (toircheas ardriosca). 

Chomh maith leis an bpáipéar a chuir an Dr McParland i láthair "Antenatal Diagnosis and Management of Fetal Abnormalities", bhí taispeántas sleamhnán ar fáil. Is féidir féachaint siar anseo ar chur i láthair an Dr McParland don Tionól. 

Is iad na sainréimsí taighde atá ag an Dr Adrienne Foran dianchúram do leanaí nuabheirthe, néareolaíocht leanaí nuabheirthe, monatóireacht na hinchinne, íomháú MRI agus cúram leanaí a bheirtear i bhfad roimh a n-am. Bhain sí céim amach i gColáiste na Tríonóide i 1996.  Tar éis di gabháil do Bhunoiliúint Phéidiatraiceach (BST), chuaigh sí faoi Shainoiliúint Phéidiatraiceach i gColáiste Ríoga na Lianna i 1999, agus bronnadh CCST uirthi in 2006.  Chríochnaigh sí a tráchtas iardhochtúireachta (MD) i rianú tonn inchinne leanaí atá i mbaol gortú inchinne san Ospidéal Náisiúnta Máithreachais, Baile Átha Cliath, idir 2001-2003, agus bronnadh MD uirthi in 2005. Theagasc an Dr Foran don RCSI in Ospidéal Ollscoile na Leanaí, Sráid Temple sular chríochnaigh sí a cuid sainoiliúna cláraitheora i gColáiste an Imperial College, Hammersmith, Londain Shasana, áit ar chaith sí bliain ina lia nua-naíochta agus ina Léachtóir Sinsearach Oinigh. I mí Mheán Fómhair 2007 ghlac sí le post buan mar chomhairleoir nua-naíochta sa Rotunda agus in Ospidéil Ollscoile na Leanaí. Is Léachtóir Sinsearach Oinigh í leis an RCSI agus tá sí ina Stiúrthóir Cliniciúil in Ospidéal Ollscoile na Leanaí, Sráid Temple, ó Dheireadh Fómhair 2015. Tá an Dr Foran pósta agus triúr clainne uirthi.

Chomh maith leis an bpáipéar a chuir an Dr Foran i láthair "Paper on a neonatologist’s perspective of babies born with severe fetal anomalies", bhí taispeántas sleamhnán ar fáil. Is féidir Aguisín a hAon, dá dtagraítear i bpáipéar an Dr Foran, a fháil anseo. Is féidir féachaint siar anseo ar chur i láthair an Dr Foran don Tionól. 

Seisiún 2 - Ceisteanna Dlí

Is céimí de chuid Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, Óstaí an Rí agus Choláiste na hEorpa, Bruges, Eileen Barrington. Chuir Eileen tús lena cleachtadh i 1994 agus glaodh chun an Bharra Shinsearaigh í in 2011.   Is ag plé le dlí riaracháin, tráchtála agus rialála is mó a bhíonn sí.  

Bhí sí ar dhuine d'abhcóidí an Stáit sa chás D v. Ireland agus A, B and C v. Ireland agus arís in Mellet v. Ireland.

Chomh maith leis an bpáipéar a chuir an Uasail Barrington  i láthair "Article 40.3.3° of the Constitution and Fatal Foetal Abnormalities", bhí taispeántas sleamhnán ar fáil. Is féidir féachaint siar anseo ar chur i láthair an Uasail Barrington don Tionól. 

Is Léachtóir Sinsearach í an Dr Noelle Higgins agus is í Stiúrthóir na Staidéar Iarchéime i Roinn an Dlí in Ollscoil Mhá Nuad. Tá céimeanna máistreachta aici sa Dlí agus sa Ghaeilge agus Ard-Dioplóma san Oideachas. Thug sí faoina cuid taighde PhD san Ionad Éireannach um Chearta Daonna in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.  Bhí poist léachtóireachta roimhe seo aici san Ionad Éireannach um Chearta Daonna agus sa Scoil Dlí agus Rialtais in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.  Faoi láthair, tá sí ina Leas-Chathaoirleach ar an gCoiste um Staidéar Eitice, Polaitíochta, Dlí agus Fealsúnachta in Acadamh Ríoga na hÉireann. Roimhe sin, ba ánra ar cuairt í sa British Institute of International and Comparative Law agus ball de Choiste Cearta Daonna na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála /NGO. Tá a lán foilsithe aici i réimse an dlí idirnáisiúnta, go háirithe maidir le ceist an dlí cearta daonna agus is comhúdar í ar an leabhar Principles of Irish Human Rights Law (Carus Press, 2012).

Chomh maith leis an bpáipéar a chuir an Dr Higgins i láthair "International Human Rights Law and Fatal Foetal Abnormalities", bhí taispeántas sleamhnán ar fáil. Is féidir féachaint siar anseo ar chur i láthair an Dr Higgins don Tionól. 

Peirspictíochtaí Eitice - Stádas Morálta an Linbh gan Bhreith/an Fhéatais

Is Ánra Sinsearach Taighde í an Dr Helen Watt in Ionad Bitheitice Anscombe, in Oxford Shasana, mar a raibh sí ina Stiúrthóir.  Is í údar na leabhar The Ethics of Pregnancy, Abortion and Childbirth:  Exploring Moral Choices in Childbearing (Routledge, 2016) and of Life agus Death in Healthcare Ethics: A Short Introduction (Routledge, 2000).  Tá ailt foilsithe aici ar réimse ábhar in irisí ar nós Clinical Ethics agus an Journal of Medical Ethics, agus chuir sí leabhair in eagar a bhaineann leis an eitic síolraithe, éagumas intinne, agus comhpháirteachas agus an coinsias.

Tá cur i láthair an Dr Watt maidir lena pháipéar ar "Stádas Morálta an Fhéatais" le fáil le féachaint siar air anseo

Is Ollamh le hEitic Clinice agus Bithleighis í Bobbie Farsides ar Scoil Leighis Brighton agus Sussex.  Bhí poist roimhe seo aici in Ollscoil Keele agus i gColáiste an Rí, Londain. Tá suim le fada aici i dtaighde a bhaineann le taithí gairmithe cúram sláinte agus eolaithe leighis atá ag obair i réimsí bithleighis a mbíonn difríochtaí eitice eatarthu. Tá suim chomh maith aici in áit na heitice i ndíospóireachtaí ar bheartais phoiblí agus tá sí tar éis seirbhís a thabhairt ar eagrais phoiblí éagsúla.  Is ball í de bhord BPAS agus tá sí ina ball den HFEA chomh maith.

Chomh maith leis an bpáipéar a chuir an Ollaimh Farsides  i láthair "The Moral Status of the Fetus: the pro-choice approach", bhí taispeántas sleamhnán ar fáil. Is féidir féachaint siar anseo ar chur i láthair an Ollaimh Farsides don Tionól. 

Imeachtaí an Domhnaigh

Mar a dhéantar agus a athraítear dlíthe

Tá céimeanna ag an Dr David Kenny ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, ó Scoil an Dlí, Harvard, agus ó Chomhlacht Onórach Ostaí an Rí. Is Ollamh Cúnta le Dlí é i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, áit a ndíríonn sé a chuid teagaisc agus a chuid taighde ar dhlí bunreachtúil na hÉireann agus ar dhlí bunreachtúil tíortha eile. Is comhúdar é ar an 5ú heagrán de leabhar JM Kelly: The Irish Constitution, leabhar ceannródaíoch ar dhlí bunreachtúil na hÉireann.

Chomh maith leis an bpáipéar a chuir an Dr Kenny i láthair "The Constitution and Legislation: the making and changing of laws", bhí taispeántas sleamhnán ar fáil. Is féidir féachaint siar anseo ar chur i láthair an Dr Kenny don Tionól. 

I ndiaidh cur i láthair an Dr Kenny thug na Baill chun críche cleachtadh ar leagan amach an bhunreachta chun cur lena dtuiscint ar an méid a bhí cloiste acu. Tá páipéar a d'ullmhaigh an Sainghrúpa Comhairleach ina leith seo ar fáil anseo

Tá an méid an dúirt an Cathaoirleach mar fhocal scoir ag deireadh an deiridh seachtaine ar fáil  anseo

Gnó an Tionóil

Sa seisiún príobháideach, vótáil Baill an Tionóil ar son deireadh seachtaine breise a bheith acu chun an tOchtú Leasú ar an mBunreacht a bhreithniú.

Lena chois sin, chinn Baill ceist an athraithe aeráide a bhreithniú níos luaithe ná mar a beartaíodh ar dtús. Beidh ábhar mar a fhéadfaidh an Stát tír cheannródaíoch a dhéanamh d’Éirinn maidir le Dul i nGleic le hAthrú Aeráidear an triú hábhar a bhreithneoidh an Tionól. 

Breithniú

Ghlac na Baill páirt i bplé comhchéime le linn an deiridh seachtaine agus éascaitheoirí ag gach bord chun cabhrú leo. Tá breis eolais faoin bpróiseas éascaithe ar fáil anseo.

Tugadh ábhar do na daoine ag gach bord chun tús a chur leis an gcomhrá

Le linn an deiridh seachtaine, rinne na Baill ceacht bunaithe ar a gcuid machnaimh féin, ina nduine is ina nduine. Tá an ceacht a rinne siad ar fáil anseo

Baill

Tá liosta de na Comhaltaí a bhí i láthair ag an dara chruinniú ar an Ochtú Leasú ar an mBunreacht le fáil anseo