An Tríú Cruinniú den Tionól Saoránach maidir leis on Ochtú Leasú ar an mBunreacht

Tá an tríú cruinniú den Tionól Saoránach, ag a mbreithneofar go sonrach an tOchtú Leasú ar an mBunreacht, ar siúl an deireadh seachtaine seo, an 4 agus an 5 Feabhra 2017.

An tríú cruinniú den Tionól Saoránach maidir leis an Ochtú Leasú - Clár Oibre

Imeachtaí an tSathairn

Is féidir an t-aitheasc oscailte a thug an Cathaoirleach don Tionól maidin Dé Sathairn a léamh anseo.

Seisiún 2: Foirceannadh dleathach toirchis i ndlínsí eile; Forléargas

Is Príomheolaí Taighde í Gilda Sedgh in Institiúid Guttmacher i Nua-Eabhrac.  Is iad na réimsí saineolais atá aici ná toircheas neamhbheartaithe agus leibhéil ghinmhillte agus treochtaí ginmhillte ar fud an domhain, treochtaí a bhaineann le frithghiniúnaigh gan bheith ar fáil i dtíortha atá i mbéal a bhforbartha, agus na cúiseanna nach n-úsáideann mná frithghiniúnaigh. Tá ailt foilsithe ag an Dr. Sedgh sna hirisí Lancet, International Perspectives on Reproductive and Sexual Health, International Journal of Gynecology and Obstetrics, Journal of Biosocial Sciences, AIDS, agus Studies in Family Planning. In Ollscoil Pennsylvania a bhain sí céim amach. Ina dhiaidh sin, bhain sí iarchéim amach sa tsláinte daonra agus idirnáisiúnta, agus dochtúireacht san eipidéimeolaíocht i Scoil na Sláinte Poiblí, Harvard.

Chomh maith leis an bpáipéar a chuir an Dr Sedgh i láthair "Key Facts on Abortion Worldwide", bhí taispeántas sleamhnán ar fáil. Is féidir féachaint siar anseo ar chur i láthair an Dr Sedgh don Tionól. 

Seisiún 3: Staidéar Cáis: An Ríocht Aontaithe

Is Obstatraí agus Gínéiceolaí Patricia Lohr, a chríochnaigh a cuid oiliúna iarchéime in Ionad Leighis UCLA County-Harbor Los Angeles. Ghnóthaigh sí comhaltacht ina dhiaidh sin sa Taighde Beartú Muiríne agus Frithghiniúna in Ollscoil Pittsburgh ar lena linn a bronnadh Céim Mháistreachta uirthi sa tSláinte Phoiblí. Tá sí ina Stiúrthóir ar Sheirbhís Chomhairleoireachta Toirchis na Breataine (BPAS) ó 2007 amach.

Tá an Dr Lohr ina Comhalta de Chomhdháil na nObstatraithe agus na nGínéiceolaithe i Meiriceá agus de Chumann an Bheartaithe Muiríne.  Is í Caomhnóir an mhodúil ar scileanna ar leith i gcúram an ghinmhillte do Dhámh an Chúraim Sláinte Gnéis agus Atáirge (FSRH), ball de Tascfhórsa um Ghinmhilleadh Choláiste Ríoga na nObstatraithe agus na nGínéiceolaithe (RCOG), agus ball de Choiste Feidhmiúcháin Ghrúpa Staidéar Cliniciúil an FSRH. Bhí baint aici leis an bpáipéar ar threoirlíne agus ar dhea-chleachtas an RCOG i dtaobh cúram ginmhillte, agus le treoirlíne an FSRH ar fhrithghiniúint iarthoirchis, a eisíodh le gairid.  Tá an Dr Lohr ina comhbhunaitheoir ar Chumann na Soláthraithe Cúraim Ginmhillte agus is í an Cisteoir ar an gCumann í i láthair na huaire.

Chomh maith leis an bpáipéar a chuir an Dr Lohr i láthair "Submission to the Citizen’s Assembly - Abortion Methods and Care Pathways", bhí taispeántas sleamhnán ar fáil. Is féidir féachaint siar anseo ar chur i láthair an Dr Lohr don Tionól. 

Is comhairleoir é Peter Thompson sa leigheas Máithreachais agus Féatais in Iontaobhas Fondúireacht Ban agus Leanaí an NHS, Birmingham.  Cháiligh sé mar dhochtúir agus cuireadh oiliúint air mar Obstatraí agus Gínéiceolaí i Londain, ag obair leis an Ollamh Greenough agus leis an Ollamh Nicholaides, beirt lena ndearna sé a chuid taighde, agus ansin chuaigh le Léachtóireacht in Ospidéal an Royal Free. 

Bhog sé go Birmingham i 1999 mar Chomhairleoir sa Leigheas Máithreachais agus Féatais agus téann trí dhá liosta leighis féatais sa tseachtain, chomh maith le bheith ina phríomhchliniceoir do mhná a bhfuil galar cairdiach orthu le linn dóibh a bheith ag súil, mná atá ag súil le níos mó ná leanbh amháin, agus don Aonad Measúnaithe Lae.

Chomh maith leis an bpáipéar a chuir an Dr Thompson i láthair "Termination of Pregnancy a Fetal Medicine Perspective", bhí taispeántas sleamhnán ar fáil. Is féidir féachaint siar anseo ar chur i láthair an Dr Thompson don Tionól. 

Seisiún 1: Éigniú - Ceisteanna a bhaineann le Cóir Leighis agus Cúram Sláinte

Is Cnáimhseoir agus Gínéiceolaí Comhairleach an Dr Maeve Eogan in Ospidéal an Rotunda i mBaile Átha Cliath, agus tá sí ina Stiúrthóir Leighis ar an Aonad Cóireála d'Ionsaithe Gnéis (SATU) ansin agus ar na Seirbhísí Náisiúnta SATU.  Mar sin, tá baint aici le seirbhísí ginearálta agus sainseirbhísí cnáimhseachais agus gínéiceolaíochta a sholáthar, mar aon le géarchúram agus athchúram sláinte a chur ar fáil d'fhir agus do mhná a fhreastalaíonn ar SATU. Ar leibhéal náisiúnta, tá ról eagraíochta aici maidir le soláthar seirbhísí caighdeánaithe ardchaighdeáin do dhaoine a thuairiscíonn coir ghnéis a fhorbairt agus tacú leo, beag beann ar cé acu SATU a bhfreastalaíonn siad air.  Tá sí freagrach as Tuarascálacha Gníomhaíochta Príomhsheirbhísí an Aonaid Cóireála d'Ionsaithe Gnéis a chomhthiomsú. Tá na Tuarascálacha sin ar fáil ar www.hse.ie/satu. I gcomhar le comhghleacaithe ilghníomhaireachta atá i nGrúpa Náisiúnta Forbartha Threoirlínte an Aonaid Cóireála d'Ionsaithe Gnéis, ceapann sí Treoirlínte Náisiúnta don Aonad sin, cuireann sí in eagar iad agus scaipeann iad.  

I gcomhthéacs na hoibre a dhéanann sí le SATU, tugtar cuireadh don Dr Eogan léachtaí a thabhairt agus scrúduithe a cheartú ó am go ham do chláir chéime agus iarchéime sa Mhíochaine Fhóiréinseach agus Dlí sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus cuireann sainoideachas iarchéime ar fáil i réimsí an altranais agus an chnáimhseachais mar chuid den Ard-Dioplóma san Altranas/sa Chnáimhseachas (Scrúdú Fóiréinseach ar Ionsaithe Gnéis) in RCSI.’

Chomh maith leis an bpáipéar a chuir an Dr Eogan i láthair "Pregnancy in Context of Sexual Violence: SATU Perspective", bhí taispeántas sleamhnán ar fáil. Is féidir féachaint siar anseo ar chur i láthair an Dr Eogan don Tionól. 

    • Noeline Blackwell (Ionad Géarchéime Éignithe i mBaile Átha Cliath) 

Is í Noeline Blackwell an Príomhfheidhmeannach ar an Ionad Géarchéime Éignithe i mBaile Átha Cliath agus is dlíodóir um chearta an duine í.   Is eagraíocht dheonach an tIonad seo arb é misean na foirne ann an dochar a eascraíonn as foréigean gnéis a chosc agus an tráma a bhaineann leis a leigheas.  Roimhe seo, d'oibrigh Noeline ag FLAC, an eagraíocht dheonach a chuir rochtain ar cheartas agus ar chleachtóirí dlí príobháideacha chun cinn.   Is ball í den Bhord um Fhaisnéis do Shaoránaigh, Cosantóirí Líne Tosaigh agus an Chomhairle um Inimircigh na hÉireann.   Bhronn an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath dochtúireacht oinigh sna dlíthe uirthi.

Chomh maith leis an bpáipéar a chuir an Noeline Blackwell i láthair, a d'ullmhaigh sí don Tionól, bhí taispeántas sleamhnán ar fáil. Is féidir féachaint siar anseo ar chur i láthair an Noeline Blackwell don Tionól. 

Chun tuilleadh eolais agus sonraí teagmhála a fháil le haghaidh an  Ionaid Géarchéime Éignithe i mBaile Átha Cliath, cliceáil anseo. Is í uimhir líne cabhrach an Ionaid ná 1800 77 88 88.

Seisiún 2: Éigniú - Ceisteanna Dlí

Is Léachtóir Sinsearach le Dlí Tom O'Malley in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Is abhcóide cleachtach é agus ball den Choimisiún um Athchóiriú an Dlí. Is iad na príomhréimsí taighde atá aige ná dlí coiriúil, ceartas coiriúil agus dlí bunreachta.  Tá lear mór leabhar foilsithe aige, ina measc Sexual Offences (An 2ú heagrán, 2013) agus Sentencing Law and Practice (An 3ú heagrán, 2016).

Chomh maith leis an bpáipéar a chuir an Uasail O'Malley i láthair "Rape and Related Offences – A Legal Perspective", bhí taispeántas sleamhnán ar fáil. Is féidir féachaint siar anseo ar chur i láthair an Uasail O'Malley don Tionól. 

Imeachtaí an Domhnaigh

Seisiún 1: Peirspictíochtaí Eiticiúla - Féinriar Atáirgthe

Is léachtóir í an Dr. Joan McCarthy, MA, PhD, le hEitic Cúram Sláinte i Scoil an Altranais agus an Chnáimhseachais, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh.  Téann sí i ngleic ina cuid foilseachán náisiúnta agus idirnáisiúnta le hábhair ar nós eitic altranais agus cnáimhseachais, eitic atáirgthe agus eitic cúram sláinte a bhaineann le deireadh saoil duine. Is ball í Joan den Choiste Náisiúnta Comhairleach ar Bhitheitic, Coiste Eitice an Bhoird Altranais agus Cnáimhseachais in Éirinn, Bord Eagarthóireachta Nursing Ethics, agus an Coiste Comhairleach den Fhaireachlann Eitice Cúraim sa Ríocht Aontaithe. Ba Scoláire Ar Cuairt í le gairid in Ionad Hastings agus in Ionad Bitheitice Yale, Stáit Aontaithe Mheiriceá, agus is Comhalta Ar Cuairt í in Eitic an Fheimineachais in Ollscoil Surrey sa Ríocht Aontaithe.

Chomh maith leis an bpáipéar a chuir an Dr McCarthy i láthair "A Woman's Right to Choose - the moral arguments", bhí taispeántas sleamhnán ar fáil. Is féidir féachaint siar anseo ar chur i láthair an Dr McCarthy don Tionól.

Tá an Dr Dónal Ó Mathúna, PhDina Léachtóir Sinsearach le hEitic, Cinnteoireacht agus Fianaise i Scoil an Altranais agus na nEolaíochtaí Daonna in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.  I measc a chuid réimsí taighde, tá eitic cúram sláinte agus eitic taighde (go háirithe i gcúinsí anachaine) agus cleachtas atá bunaithe ar fhianaise.  Tá go leor leabhar scríofa nó curtha in eagar aige, agus go leor alt foilsithe aige in irisí acadúla agus ar mheáin nuachta.  Tá a chuid taighde eitice dírithe ar fhéinriar, dínit an duine, réasúnaíocht mhorálta agus eitic anachaine.  Lena chois sin, tá suim ar leith i gcúrsaí mothúchán i réimse na heitic agus an t-idirghníomhú idir iad sin agus teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn. Tá sé bainteach le tionscadail a scrúdaíonn ról na gcineálacha éagsúla scéalaíochta (úrscéalta, scannáin, liricí amhrán, etc.) in oideachas na heitice.

Chomh maith leis an bpáipéar a chuir an Dr. Ó Mathúna i láthair "Autonomy and Abortion", bhí taispeántas sleamhnán ar fáil. Is féidir féachaint siar anseo ar chur i láthair an Dr Ó Mathúna don Tionól.

Seisiún 2: Gairm an leighis a rialáil agus ceisteanna eile a eascraíonn as an ábhar seo, lena n-áirítear diúltú Coinsiasach

Is Dochtúir Ginearálta é an tOllamh Gerard Bury i gceartlár Bhaile Átha Cliath. Tá sé ina Ollamh le Dochtúireacht Ghinearálta i Scoil an Leighis sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus roimhe seo, bhí sé ina Uachtarán ar an gComhairle Leighis (1996-2004).

Chomh maith leis an bpáipéar a chuir an Ollaimh Bury i láthair "Regulating the medical profession in Ireland Medical regulation, medical dilemmas and making decisions…", bhí taispeántas sleamhnán ar fáil. Is féidir féachaint siar anseo ar chur i láthair an Ollaimh Bury don Tionól.

Tá an méid a dúirt an Cathaoirleach mar fhocal scoir ag deireadh an deiridh seachtaine ar fáil anseo.  

Gnó an Tionóil

Le linn seisiún príobháideach maidin Dé Sathairn, phléigh na baill sampla randamach d'aighneachtaí.  Ghin an Rúnaíocht an sampla randamach agus scaip ar na baill é roimh ré. Chun tuilleadh eolais a fháil ar conas a gineadh an sampla agus an sampla a fheiceáil, cliceáil anseo

Chomhlánaigh na Baill foirm roghnaithe le linn an deireadh seachtaine chun na grúpaí abhcóideachta/leasa ar mhaith leo éisteacht leo ag an gcéad chruinniú eile a chur in iúl. Níor mhór aighneacht a bheith déanta ag grúpa chuig an Tionól le bheith san áireamh. Tá an fhoirm agus an liosta de na grúpaí abhcóideachta/leasa a cuireadh ar fáil do na Baill le roghnú ar fáil anseo

Breithniú

Ghlac na Baill páirt i bplé comhchéime le linn an deiridh seachtaine agus éascaitheoirí ag gach bord chun cabhrú leo. Tá breis eolais faoin bpróiseas éascaithe ar fáil anseo.

Tugadh ábhar do na daoine ag gach bord chun tús a chur leis an gcomhrá

Le linn an deiridh seachtaine, rinne na Baill ceacht bunaithe ar a gcuid machnaimh féin, ina nduine is ina nduine. Tá an ceacht a rinne siad ar fáil anseo.

Baill

Tá liosta de na Comhaltaí a bhí i láthair ag an tríú chruinniú ar an Ochtú Leasú ar an mBunreacht le fáil anseo